Code of conduct

1. LAGLIGA KRAV Vi förväntar oss att leverantörer i sin verksamhet har kännedom om och som ett minimikrav följer den nationella lagstiftningen i de länder där de bedriver verksamhet. Skulle något av PROMOS krav på något sätt motsäga den nationella lagen, skall lagen alltid ha företräde. Däremot inskränker sig PROMOS krav inte alltid till de krav som ställs i den nationella lagstiftningen.

2. ARBETSMILJÖ Anställda ska erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö.

2.1. HÄLSA OCH SÄKERHET Leverantörer ska som ett minimikrav följa tillämpliga lagar och bestämmelser beträffande arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Vi begär också av våra leverantörer att arbetarnas hälsa och säkerhet prioriteras och förväntar oss att ändamålsenliga skydd används, att använd utrustning och byggnader är säkra och att farliga substanser och farligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

2.2 BOSTÄDER Om leverantören tillhandahåller bostäder för anställda ska dessa vara säkra och hygieniska samt erbjuda tillfredsställande personlig integritet.

3. ARBETSVILLKOR PROMO kräver att leverantörer respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och att anställda behandlas i enlighet med ILO:s Deklaration om Grundläggande Principer och Rättigheter i arbetet.

3.1 DISKRIMINERING PROMO värdesätter och respekterar olika kulturell bakgrund och tradition. Anställda ska bedömas och behandlas på grundval av individens förmåga och kvalifikationer att utföra arbetet, inte på grundval av personliga karaktärsdrag eller övertygelse.

> 3.2 TVÅNGSARBETE Tvångsarbete, ofrivilligt eller oavlönat arbete accepteras inte i någon form. Detta inkluderar avtal under tvångsmässiga förhållanden och illegal arbetskraft. Ingen person får kvarhållas i arbete under någon tid, mot dennes vilja.

3.3 DICIPLINÄRA ÅTGÄRDER Anställda ska behandlas med respekt och värdighet. Ingen anställd får under några omständigheter utsättas för kroppslig bestraffning eller andra former av fysisk, sexuell, psykologisk straffåtgärd, trakasserier eller tvång. Avdrag i lön får inte göras som disciplinär påföljd, om detta inte regleras i kollektivavtal eller är godkänt enligt lag.

3.4. BARNARBETE FN:s konvention om Barns Rättigheter (1989) och ILO:s konvention om Minimiålder för tillträde till arbete (nr 138, 1973), samt konventionen om Förbud mot och omedelbara åtgärder för avskaffande av de värsta formerna av barnarbete (nr 182,1999), är riktlinjer för all verksamhet som sker i företagets namn. Ingen person får anställas under åldern för att ha genomfört obligatorisk skolgång eller vara under 15 år (undantag 14 år i de länder som avses i artikel 2.4 i ILO:s konvention nr 138). Om barn i arbete påträffas hos en leverantör som tillverkar på uppdrag av PROMO begär vi att åtgärder vidtas för att rätta till problemet, som inte förvärrar barnets sociala situation. Om brister fortfarande finns efter att detta har påtalats ska leverantören bytas ut. PROMO anser att i enlighet med FN:s konvention om Barns Rättigheter är man ett barn tills man fyllt 18 år. PROMO rekommenderar därför sina leverantörer att se till att personal i åldern 15 till 18 år behandlas med hänsyn till detta. Begränsningar för arbetstid och övertid bör göras med särskild hänsyn till arbetarnas låga ålder.

3.5 LÖNER OCH ARBETSTIDER Leverantörer ska tillämpa arbetstider och betala löner och övertidsersättning minst i enlighet med nationella lagar och avtal, eller enligt normen inom den lokala industrin såtillvida denna överstiger lagar och avtal.Anställda har rätt att få ett anställningskontrakt.

3.6 FÖRENINGSFRIHET OCH RÄTTEN TILL KOLLEKTIV LÖNEFÖRHANDLING Anställda ska ha frihet att utöva sin lagliga rätt att vara medlem i, organisera eller arbeta för organisationer som representerar deras intressen som anställda. Leverantörer ska inte utsätta arbetstagare för hot eller trakasserier, eller på annat sätt inskränka eller blanda sig i anställdas lagliga och fredliga utövande av sina rättigheter. Leverantörer ska respektera anställdas rätt till kollektiv löneförhandling.

3.7 ALKOHOL OCH DROGER En förutsättning för en god och säker arbetsmiljö är att arbetsplatsen är alkohol- och drogfri. Leverantörer ska se till att alkohol och droger inte brukas under arbetstid.

4. MILJÖ PROMO bedriver ett aktivt arbete för att kontinuerligt minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan. Leverantörer förväntas verka i linje med PROMOS miljöpolicy. Leverantörer ska därför känna till och följa krav enligt nationell lagstiftning, förordningar och branschstandard. Det innefattar att ha kunskap om och kontroll över sin miljöpåverkan, samt att fortlöpande arbeta med förbättrande miljöåtgärder i sin verksamhet. Leverantörer ska som ett minimikrav ha en säker hantering av farliga substanser och avfall.

5. TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING PROMOS ledning är ansvarig för att arbetet kring uppförandekoden är en kontinuerlig process och för att dokumentera och kommunicera hur vi själva och våra leverantörer uppfyller kraven. PROMO strävar efter långsiktiga relationer med gemensam utveckling. Vi tror på en aktiv dialog och samarbete med leverantörer för att komma överens om realistiska handlingsplaner vid varje enskilt fall av avvikelse, utan att göra avkall på våra långsiktiga mål.

5.1 TILLÄMPNING Medarbetare som ansvarar för inköp av produkter och tjänster inom PROMO ska se till att uppförandekoden är känd av och finns hos berörda leverantörer.

5.2 UPPFÖLJNING Våra inköpare har ansvaret för att stödja och följa upp leverantörer och tillverkare. Eventuella avvikelser ska rapporteras, åtgärdas och följas upp. PROMO förbehåller sig rätten att genomföra oanmäld kontroll och uppföljning av varje leverantör och tillverkare, i förekommande fall med hjälp av en oberoende tredje part för att försäkra oss om efterlevnad av vår uppförandekod. Om en leverantör eller tillverkare inte genomför fastställda förbättringar inom överenskommen tidsperiod, trots att påtalande skett och åtgärdsplan överenskommits, kommer PROMO att avbryta samarbetet.

Antonio Mazzarella VD / Promo Företagsreklam AB